Pytania i Odpowiedzi – procedury dyscyplinarne

Czym się różni Sąd Koleżeński od Wydziału Dyscypliny?

Oba ograny – Sąd Koleżeński i Wydział Dyscypliny działają praktycznie tak samo, ale różnicą się dwoma podstawowywmi:
 • JURYSDYKCJĄ
  Wydział Dyscypliny zajmuje się teoretycznie bardziej poważnymi zdarzeniami lub na poważniejszych imprezach, co znajduje odwzorowanie w par. 26 Regulaminu Dyscyplinarnego
 • UDZIAŁEM RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
  Sąd Koleżeński samodzielnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające i stawia Zarzuty, zaś w Wydziale Dyscypliny czynności te wykonuje Rzecznik Dyscyplinarny PZBS. Rzecznik może, z własnej inicjatywy, być częścią postępowania przed Sądem Koleżeńskim, ale ma to miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach
W przypadku innych organów w zakresie powyższych aspektów – Zarząd PZBS przypomina bardziej Wydział Dyscypliny, zaś Zarząd WZBS Sąd Koleżeński.

Co jest przewinieniem dyscyplinarnym?

Jak wskazuje Regulamin Dyscyplinarny PZBS w par.1 pkt 2:
„Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie. Przewinieniem dyscyplinarnym jest również usiłowanie lub przygotowanie do popełnia takiego czynu, a także współudział w jego popełnieniu.”

Co to znaczy?

Opis wszystkich przewinień dyscyplinarnych znajduje się w Dziale II. Rodzaje przewinień dyscyplinarnych Regulaminu Dyscyplinarnego, określa on czyny za których popełnienie grozi wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Taki czynami są m.in.:

 • zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje
 • niezastosowanie się do poleceń sędziego lub innej osoby uprawnionej do wydawania poleceń związanych z zawodami
 • za udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • za szeroko pojęte oszukiwanie w trakcie gry – nielegalny kontakt z partnerem, fałszowanie wyników etc.

Gdzie można złożyć zawiadomienie?

W trakcie zawodów przewinienia dyscyplinarne należy zgłosić w pierwszej kolejności sędziemu zawodów. Sędzia podejmie interwencję, której celem będzie zapobiegnięcie eskalacji, ochrona praw zawodników i sprawne przeprowadzenie zawodów. Sędzia może zachęcić pokrzywdzonych do złożenia zawiadomienia za pomocą formularzy dyscyplinarnych.

Na stronie PZBS pod nazwą „Formularze dyscyplinarne” (https://www.pzbs.pl/formularze/) dostępne są formularze, w których zarówno można wnieść o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jak i można zgłosić rozdanie do „czarnej księgi”.

Jak wygląda procedura dyscyplianrna?

Po złożeniu zgłoszenia w formularzu internetowym zostanie on przeanalizowany przez Rzecznika który skieruje prośbę o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji do osób biorących udział w zdarzeniu oraz do możliwych świadków. Po zebraniu wszystkich dostępnych informacji Rzecznik Dyscyplinarny na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego decyduje czy i na jakiej podstawie należy podjąć kroki.  Możliwe są dwie opcje:

 • decyzja o ukaraniu, która zostaje skierowana do organu prowadzącego postępowania,
 • decyzja o umorzeniu postępowaniu, jeśli przewinienie nie znalazło podstaw prawnych określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym.

W obu przypadkach Zgłaszający otrzymuje informację o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz z jakim efektem (szczegóły w tym inne osoby, czy wnioskowana kara nie są przekazywane).

Warto zaznaczyć że przy postępowaniu prowadzonym przez Sąd Koleżeński procedura nie uwzględnia roli Rzecznika Dyscyplinarnego i opisane czynności przeprowadza samodzielnie Sąd Koleżeński.

Złożyłem zawiadomienie, chcę wiedzieć co dalej!

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje decyzję o umorzeniu lub złożeniu wniosku o ukaranie. W obu przypadkach Zgłaszający otrzymuje informację o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz z jakim efektem (szczegóły w tym inne osoby, czy wnioskowana kara nie są przekazywane).

Czy postępowanie jest jawne?

NIE, postępowanie od początku do końca wraz z orzeczeniem w sprawie ma charakter tajny. Postępowanie jest jawne wyłącznie dla składu orzekającego w sprawie, dla stron postępowania czyli dla obwinionego i Rzecznika Dyscyplinarnego, jeśli był częścią postępowania.

Nie dotyczy to oczywiście narad i głosowań nad sprawą.

Niektóre organy wewnętrzne PZBS posiadają dostęp do dokumentów z prowadzonych postępowań. Pełna lista znajduje się w par. 37 ust. 5 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Czy orzeczenia się publikuje?

NIE. I tak. Orzeczenia publikuje się jedynie kiedy wymierzono karę dodatkową opisaną w par.6 pkt 2 lit. u) „podanie orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym do wiadomości publicznej”.
Aktualnie jest to często wymierzana kara dodatkowa, która ma na celu kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (par. 5a ust. 1).

W żadnym innym przypadku nie ujawnia się orzeczenia ani innych wyników postępowania.

Kiedy publikuje się orzeczenie / karę?

Jeśli w sprawie wymierzono karę dodatkową w postaci podania orzeczenia do publicznej wiadomości to wykonuje się tę karę dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia (na podstawie par. 41 pkt 2) czyli w terminie 2 tygodni po orzeczeniu, przy założeniu że nie odwołano się od orzeczenia.

Kto rozpatruje którą sprawę?

Regulamin Dyscyplinarny wskazuje dwa organy do prowadzenia spraw w trybie I instancji w par. 26, są nimi:

 • Wydział Dyscypliny PZBS – kiedy sprawa dotyczy zawodów ogólnopolskich, zawodów międzynarodowych lub zagranicznych, szczebli rozgrywek ligowych organizowanych przez PZBS, zobowiązań na rzecz PZBS lub nie niewykonywania prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydział Dyscypliny lub Zarządu PZBS,
 • Sąd Koleżeński WZBS – kiedy działalność obwinionej osoby jest powiązana z danym WZBS’em, kiedy obwiniona drużyna ligowa zarejestrowana jest w danym WZBS’ie, w kontekście miejsca popełnienia przewinienia.

Organami wydającymi orzeczenia w instancji II są:

 • Zarząd WZBS
 • Wydział Dyscypliny PZBS
 • Zarząd PZBS

Kto może być w składzie orzekającym?

Członkami składu orzekającego, w którego skład wchodzą zawsze 3 osoby, mogą być wyłącznie członkowie organu dyscyplinarnego (najczęściej Sądu Koleżeńskiego lub Wydziału Dyscypliny) prowadzącego postępowanie, jak wskazuje na to par. 25 pkt 4. Przewodniczący organu dyscyplinarnego wskazuje skład orzekający. Naturalnie w składzie orzekającym nie mogą być osoby, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Jeśli Obwiniony nie wniesie takiego zastrzeżenia po tym jak zapoznał się ze składem orzekającym, to nie może potem podnosić tego jako argumentu w II instancji (par. 38 ust. 7).

Czy i gdzie można się odwołać?

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Organ, który otrzymał odwołanie niezwłocznie przekazuje je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. W II instancji jeśli odwoływał się tylko obwiniony, to nie można orzec kary bardziej surowej niż pierwotna. Szczegółowe kompetencje organu II instancji wymienia par. 46 ust. 3. Orzeczenia organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne w chwili ich wydania.

Każdą ostateczną decyzję dyscyplinarną można zaskarżyć do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (http://trybunalsport.pl/faq).

Czy orzeczenie II instancji jest ostateczne?

Tak. Ale każdą decyzję ostateczną można zaskarżyć do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy PKOl (http://trybunalsport.pl/faq).

Uważam, że coś poszło bardzo nie tak, co teraz?

Jeśli wyszły na jaw dotąd nieznane okolicznościach w sprawie w której wydano prawomocny wyrok lub uważa się że doszło do rażącego naruszenia przepisów przez organ dyscyplinarny I instancji należy zwrócić się do organu, który podjął decyzję, Prezesa PZBS lub Rzecznika Dyscyplinarnego – organy te posiadają moc prawną ponownego wszczęcia postępowania.

Jak silne trzeba mieć dowody?

Regulamin Dyscyplinarny tego nie precyzuje. Zamysłem było, że organ dyscyplinarny sam sobie będzie wyznaczał, a jak „obiektywnie” nie podoła temu zadaniu (wyznaczy zbyt wysoki albo zbyt niski poziom), to druga instancja zawsze może przyjąć inny ciężar dowodu.

W dużym skrócie „jeśli Sąd Koleżeński uważa że tak było i ma ku temu rozsądne przesłanki” jest odpowiednim wyznacznikiem. Nie jest to sprawa karna, więc „ponad wszelką wątpliwość” to gruba przesada, która prowadziłaby do większej niesprawiedliwości (uchodzenie płazem) niż do sprawiedliwości. W postępowaniach cywilnych często jest słowo przeciwko słowu, nie ma szczególnych dowodów, coś trzeba zdecydować i „sąd dał wiarę Iksińskiemu” po czym coś zasądził. Nie ma powodów by w brydżu też tak nie było.

Komu grozi odpowiedzialność cywilna?

Jeśli trzymamy się prostych procedur, to w zasadzie nikomu. Członkowie składu orzekającego działają w imieniu Sądu Koleżeńskiego lub Wydziału Dyscypliny (lub odpowiedniego Zarządu), a te działają w imieniu WZBS lub PZBS, a więc to te podmioty (a nie członków indywidualnie) można próbować „ciągać po sądach”. Ale i to nie jest łatwe, bo ostateczną decyzję dyscyplinarną PZBS (czy na poziomie wojewódzkim czy na poziomie centralnym) zaskarżyć można do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl, a na decyzję tegoż można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Przy zachowaniu tych wszystkich procedur ciężko o faktyczne skrzywdzenie obwinionego.

Najważniejsze w działaniu organów dyscyplinarnych jest:

 • upewnienie się, że oskarżony miał prawo do obrony (nie musiał z niego skorzystać, np. mógł zignorować maila czy nie odbierać telefonu)
 • niewymierzanie żadnych kar przed ich uprawomocnieniem (w szczególności nie wolno publikować orzeczenia przed uprawomocnieniem).

Czy można napisać dodatkowe reguły dyscyplinarne?

NIE. Zgodnie z ustawą o sporcie cała odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach PZBS jest realizowana na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZBS. Nie ma możliwości nakładania sankcji dyscyplinarnych innymi środkami.

Co brać pod uwagę przy wymierzaniu wysokości kary?

Oczywistym miejscem do szukania wskazówek co do wysokości kary jest przepis, który mówi jaką karę trzeba wymierzyć. Ale jaką wymierzyć, gdy przepis mówi np. o „upomnieniu, naganie lub dyskwalifikacji do lat 2„? Należy zastanowić się jaki jest obraz minimalnego naruszenia i przyjąć to jako punkt odniesienia jako „upomnienie”. Potem można zastanowić się jakby wyglądało najcięższe możliwe naruszenie tego przepisu – to będzie odniesie dla kary dyskwalifikacji na 2 lata. Pozostaje najtrudniejsza część czyli wymyślenie gdzie pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi zdarzeniami mieści się faktyczne zdarzenie, a co za tym idzie gdzie jest jest też na skali kary.

To niestety bardzo mało. Z pomocą przychodzi dodatkowo dodany w 2018 roku par. 5a, który wskazuje czym można się kierować przy wymierzaniu kary. Wspomniane są tam między innymi:

 • sposób udziału w życiu brydżowym przed popełnieniem przewinienia
 • próba naprawienia szkody (przeprosiny)
 • ewentualne przyjęcie przeprosin  czy inne porozumienie
 • kształtowanie świadomości sprawnej brydżystów
 • warunki osobiste.

Warto przed każdym orzeczeniem przeczytać powoli ten paragraf.

Ile wynosi maksymalna kara finansowa?

W 2019 roku:

 • dla osoby fizycznej: 5 071,25 zł
 • dla pozostałych: 25 356,25 zł

Poniżej sposób wyliczenia samodzielnie.

Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym (par. 9 ust. 4 i 5):

4. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej osobie fizycznej nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia.
5. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia

Definicja przeciętnego wynagrodzenia (par.2 ust. 2 lit. g Regulaminu Dyscyplinarnego):

g) przeciętne wynagrodzenie – jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ogłoszenie, o którym mowa :

W związku z art. 3 ust. 3ga  ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5071,25 zł.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-iv-kwartale-2018-roku,59,21.html