Czy i gdzie można się odwołać?

przez | 23 maja 2019

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Organ, który otrzymał odwołanie niezwłocznie przekazuje je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. W II instancji jeśli odwoływał się tylko obwiniony, to nie można orzec kary bardziej surowej niż pierwotna. Szczegółowe kompetencje organu II instancji wymienia par. 46 ust. 3. Orzeczenia organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne w chwili ich wydania.

Każdą ostateczną decyzję dyscyplinarną można zaskarżyć do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (http://trybunalsport.pl/faq).